ESNAF VE SANATKÂRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN TESPİTİ

ESNAF VE SANATKÂRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN TESPİTİ

Ticaret Bakanlığından: ESNAF VE SANATKÂRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca kayıt olacakları odaların tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6’ncı ve geçici 8 inci maddeleri ile 14.12.2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27’nci maddesine göre yapılacak üye kayıtlarına ilişkin hususları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 5362 sayılı Kanunun 6 ncı ve geçici 8 inci maddeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır